2011, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 072-076
Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Hastaneye Yatış ve Sağkalım Açısından Karşılaştırılması
DOI 10.5262/tndt.2011.1001.12
Murat MERAL3, Ali ÇELİK2, Özkan GÜNGÖR1, Aykut SİFİL2, Caner ÇAVDAR2, Taner ÇAMSARI2
1Ege University, Medical Faculty, Nephrology Department, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University, Medical Faculty, Nephrology Department, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University, Medical Faculty, Internal Medicine Department, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Böbrek yerine koyma tedavisi, Sağkalım, Hastaneye yatış, Hemodiyaliz, Periton diyalizi, Böbrek nakli

AMAÇ: Böbrek yerine koyma tedavisi son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) hastalarında yaşam süresini uzatmaktadır. Biz bu çalışmada, SDBY hastalarında böbrek yerine koyma tedavisi sağkalım, hastaneye yatış sıklığı ve hastanede kalış süresi üzerine olan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: İki yüz seksen yedi (87 hemodiyaliz (HD), 97 periton diyalizi (PD), 103 böbrek nakli (BN)) hastası çalışmaya alındı. Hasta verileri geriye dönük olarak hasta dosyalarından kaydedildi.

BULGULAR: Hemodiyaliz hastalarının PD ve BN hastalarına oranla daha yaşlı ve daha fazla yandaş hastalığa sahip oldukları görüldü. Her 3 grupta mortalite oranları bakımından farklılık saptanmadı. PD grubunda hastaneye yatış sıklığı ve hastanede kalış süresi diğer iki gruba oranla daha düşüktü. 1, 5, 10 yıllık hasta sağ kalımları HD grubunda %84, %55, %30 iken, PD grubunda %93, %81, %59, BN grubunda ise %95, %81 ve %77 olarak bulundu.

SONUÇ: PD ve RT hastaları HD hastalarına oranla daha genç, HD hastaları daha fazla ek hastalığa sahip, PD hastalarında hastaneye yatış oranı daha az iken en iyi hasta sağ kalımı ise BN grubundadır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.