2011, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 163-167
Kronik Böbrek Hastalarında Ürik Asit ve D vitamini Düzeyleri Arasındaki İlişki
DOI 10.5262/tndt.2011.1002.08
Erkan ŞENGÜL1, Emine BİNNETOĞLU2, Ahmet YILMAZ1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, Ürik asit, D vitamini

AMAÇ: Hiperüriseminin D vitamini düzeyini düşürdüğü ileri sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı, kronik böbrek hastalarında serum ürik asit düzeyi ile D vitamini düzeyleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını incelemektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışma, evre 3-4 kronik böbrek hastalığı olan 35 hastada yapıldı. Hastaların biyokimyasal incelemeleri, D vitamini düzeyleri, 24 saatlik idrarda kreatinin klirensleri ve proteinüri incelemeleri değerlendirildi. Sistolik ve diyastolik kan basıncı ölçüldü. İstatistiksel analizler bilgisayarda SPSS 15.0 Windows versiyonu kullanılarak gerçekleştirildi. p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.

BULGULAR: 1,25(OH)2D3 düzeyi 28 hastada (%80) ve 25(OH)D3 düzeyi ise 24 hastada (%69) düşük bulundu. Verilerin analizinde serum ürik asit düzeyi ile vücut kitle indeksi, 1,25(OH)2D3, kreatinin ve fosfor düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptandı (sırasıyla, p=0,04, p=0,03, p=0,01 ve p=0,001).

SONUÇ: Çalışmamız, kronik böbrek hastalığı olan hastalarda serum ürik asit düzeyi ile 1,25(OH)2D3 düzeyleri arasında anlamlı negatif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak, daha fazla hasta üzerinde yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.