2011, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 255-259
Vericiye Özgü Antikor Pozitif Olgularda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi
DOI 10.5262/tndt.2011.1003.08
Kenan KEVEN1, Şule ŞENGÜL1, Acar TÜZÜNER2, Funda YALÇIN1, Hüseyin TUTKAK3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Vericiye özgü antikor, Böbrek nakli, Rituximab

Son yıllarda böbrek nakillerinde (BN) duyarlılaşmış hastaların artması ile vericiye özgü antikor (DSA) pozitif ancak lenfosit çapraz karşılaştırma (LÇK) negatif olgular dikkati çeker oranda gözlenmektedir. Biz bu çalışmamızda, LÇK (-)ve DSA (+) olan olgularımızda canlıdan BN uygulamamızı sunuyoruz.

Çalışmamıza BN olması planlanan, kompleman bağımlı sitotoksisite (CDC) LÇK negatif ancak panel reaktif antikor (PRA) pozitif olup tanımlama PRA testinde vericiye HLA antijenlerine karşı özgül antikor (klas I veya II) saptanan canlı vericili 4 hasta (ortalama flöresan şiddeti; MFI > 1000) dahil edildi. Hastaların 2'si daha önce BN uygulanmış olan hastalardı. Hastalara duyarsızlaştırma amaçlı BN öncesi -6. günde mikofenolat mofetil (2gr/gün), takrolimus 0,01 mg/kg, prednisolon 0,5 mg/kg olarak başlandı. 2 seans plazmaferez (PP) ve 5 gr/gün 2 doz IVIG verildi. Daha sonra -1. günde 200 mg rituximab ve operasyon günü basiliximab uygulandı. Hastaların tümünden -6, 0, 30. günlerde serum örnekleri alındı.

Tüm hastalara BN gerçekleştirildi. Hastaların tümünde greft işlevi saptanırken iki olguda ilk 1 ay içinde akut rejeksiyon saptandı. Hastaların ortalama takip süreleri 4 ay olup kreatinin düzeyleri 0,7-1,3 mg arasında gözlendi.

Sonuç olarak DSA (+) ve LÇK negatif olgularda duyarsızlaştırma uygulaması ile başarılı BN uygulaması yapılabilir. Ancak artmış akut rejeksiyon riski göz önüne alınmalıdır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.