2011, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 260-264
Posttransplant Eritrositoz ve Risk Faktörleri
DOI 10.5262/tndt.2011.1003.09
Emre ERDEM1, Ahmet KARATAŞ1, Coşkun KAYA1, Levent CEYLAN1, Yarkın Kamil YAKUPOĞLU2, Kuddusi CENGİZ1, Nurol ARIK1, Tekin AKPOLAT1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Posttransplant eritrositoz, Risk faktörleri

AMAÇ: Çalışmamızın amacı böbrek nakli olmuş hastalarımızda posttransplant eritrositoz (PTE) sıklığını ve PTE için risk faktörlerini saptamaktır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: 2005-2009 yılları arasında böbrek nakli olmuş 96 hastamız çalışmaya alındı. Böbrek naklinden sonraki izlemlerinde hematokrit düzeyi %51'in üzerinde olan hastalarımız da PTE geliştiği kabul edildi.

BULGULAR: Böbrek nakli olmuş 96 hastanın 15'inde (%15,6) PTE gelişti. PTE tanı zamanı nakilden ortalama 7,3 ± 2,8 ay ( 4,5-13 ay arası ) sonra idi. Hastaların tanı anında kreatinin ortalaması 1,12 ±0,3 mg/dl (0,8-1,99 mg/dl) idi. PTE erkeklerde (p<0.05) ve nakilden önce uzun süre diyaliz tedavisi gören hastalarımızda daha sık gelişmişti (p<0.05). Hasta yaşı, verici kaynağı, verici yaşı, kullanılan bağışıklığı baskılayıcı tedavi bakımından PTE gelişen ve gelişmeyen hastalar arasında anlamlı bir fark yoktu. PTE'u olan hastalarımızın izlemlerinde tromboembolik bir olay gelişmedi.

SONUÇ: PTE sıklıkla nakilden sonraki ilk bir yıl içinde gelişmektedir. Erkek cinsiyet ve nakilden önce uzun süre diyaliz tedavisi artmış risk faktörleridir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.