2012, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 028-033
Böbrek Naklinin Geç Dönemde Kalp İşlevleri ve Yapısına Etkisi
DOI 10.5262/tndt.2012.1001.05
İsmail KOÇYİĞİT1, Aydın ÜNAL1, Ahmet ÇELİK2, Baki EKER3, İdris ARDIÇ2, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
1Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Kayseri, Turkeyz
2Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Kayseri, Turkey
3Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Kayseri, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kardiak morfoloji, Diyastolik işlev, Böbrek nakli, Sistolik işlev

AMAÇ: Son dönem böbrek yetmezliği ile izlenen hastalarda nakil sonrası geç dönemde naklin sol ventrikül işlev ve yapısı üzerine etkisini araştırmayı planladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: 25 kadın /15 erkek olmak üzere 40 son dönem böbrek yetmezliği hastası ile yapılan bu ileri dönük çalışmada tüm hastalara başarılı bir şekilde böbrek nakli yapılmıştır (Tüm hastaların kreatin değerleri (<2mg/dl). Tüm hastalara nakil öncesi ve sonrası 12.ayda ekokardiyografik değerlendirme yapıldı. Bu ekokardiyografik incelemelerde tüm hastalarda sol ventriküler diastolik çap, sol ventriküler sistolik çap, sol ventrikül kitlesi, sol ventrikül kitle indeksi, sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu ayrıca doppler inceleme ve doku dopleri yapıldı.

BULGULAR: On ikinci ayda, sol ventriküler diastolik çap (48 ± 5 vs 45 ± 6, p: 0.01), sol ventriküler sistolik çap (33 ± 4 vs 29 ± 4, p< 0.001) sol ventriküler kitle indeksi (114 ± 31 vs 98 ± 13, p: 0.007) nakil öncesi döneme göre anlamlı şekilde azalmıştır. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu on ikinci ayda anlamlı olarak artmıştır (59 ± 5 vs 67 ± 6, p< 0.001). Nakil öncesi döneme göre geç nakil sonrası dönemde diyastolik kardiyak işlevlerde anlamlı bir düzelme görülmektedir.

SONUÇ: Böbrek naklinin geç dönemde kardiyak yapı ve kalbin sistolik ve diyastolik işlevleri üzerine yararlı etkilerinin olduğu gösterilmiştir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.