2012, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-052
Böbrek Nakli Hastalarında Nakil Sonrası Erken Dönemde Sirolimus-Tacrolimus Kombinasyonu Sirolimus-Siklosporin Kombinasyonundan Üstünmüdür?
DOI 10.5262/tndt.2012.1001.08
Vural Taner YILMAZ1, Alihan GÜRKAN2, Ayhan DİNÇKAN2, Hüseyin KOÇAK1, Gültekin SÜLEYMANLAR1, Fevzi ERSOY1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sirolimus, Takrolimus, Siklosporin, Böbrek nakli

AMAÇ: Çalışmamızda böbrek nakli hastalarında erken nakil sonrası dönemde (ilk 3 ay) Sirolimus (SRL)+ Siklosporin (CSA) kombinasyonuna karşın SRL+ Tacrolimus (TAC) kombinasyonunun etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmamıza 2005-2009 yılları arasında merkezimizde canlıdan böbrek nakli yapılmış ve sirolimus bazlı bağışıklık baskılayıcı tedavi kullanan 156 hasta (F/M: 49/107) alındı. Hastalar iki grupta incelendi: Grup 1: TAC+SRL: 57 (%36,5), Grup 2: CSA+SRL: 99 (%63,5). İmmunosupresif tedavi protokolü olarak; ilk 5 gün kalsinörin inhibitörleri(KNI)+ Mikofenolik asid (MFA)+ Prednisolone kullanıldı. 6. günde MFA kesilirken SRL başlandı. KNI'leri 2.aydan sonra doz azaltılarak 3.ayda kesildi. 80.günde MFA %25 doz indirimi ile yeniden tedaviye eklendi. 3.aydan sonra tedaviye SRL+ MFA+ Prednisolone olarak devam edildi. Hastaların 3 yıllık verileri ile analizler yapıldı.

BULGULAR: Grupların demografik özellikleri benzerdi. Akut rejeksiyon sıklığı (grup 1-2 sırayla %15,8- %21,2; p:0,480), hasta sağkalımı (%100-%98; p:0,280), greft sağkalımı (%98,2-98%; p:0,698), gecikmiş greft işlevi (%14-%20,2; p:0,334), yeni başlangıçlı nakil sonrası diyabetes mellitus (NSDM) (%14-%8,1; p:0,238) sıklıkları arasında anlamlı farklılık yoktu. Glomerüler filtrasyon hızları (GFH), kreatinin, proteinüri, hemoglobin, albümin, LDL kolesterol, trigliserid ve toplam kolesterol düzeyleri benzer bulundu.

SONUÇ: Çalışmamızda sirolimus ile tacrolimusun erken nakil sonrası dönemde birlikte kullanımı kısa ve uzun vadede siklosporin ile kombinasyona göre etkinlik ve güvenilirlik açısından benzer bulunmuştur.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.