2012, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 066-071
Periton Diyalizi Hastalarında Hepsidin ile Anemi ve İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kontrol Gruplu Çalışma
DOI 10.5262/tndt.2012.1001.11
Zeki AYDIN1, Meltem GÜRSU1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Emel TATLI1, Abdullah ŞUMNU1, Yasemin DÖVENTAŞ ERDOĞAN2, Macit KOL DAŞ2, Savaş ÖZTÜRK1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hepsidin, Kronik böbrek hastalığı, Periton diyalizi, Anemi

AMAÇ: Peptid yapıda küçük bir hormon olan ve karaciğerde sentezlenen hepsidin, demir metabolizmasının düzenlenmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Ayrıca vücut savunmasında ve inflamasyonda aracı olarak görev yapmaktadır. Çalışmamızda, periton diyalizi (PD) hastalarında hepsidin ile inflamasyon göstergeleri ve demir ile ilgili göstergeler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kontrol gruplu çalışmada, diyabetik olmayan, PD hastaları alındı. Hastaların yaş, cins, vücut-kitle indeksi (VKİ) gibi demografik verilerinin yanında böbrek hastalıkları, biyokimyasal incelemeleri, tam kan sayımı, demir, total demir bağlama kapasitesi (TDBK), ferritin, high sensitive C-reaktif protein (hsCRP), fibrinojen, interlökin (IL)-6 ve hepsidin testleri çalışıldı.

BULGULAR: Toplam 21 PD hastası (ortalama yaş 47,7±12,1) ve kontrol grubu olarak 17 (ortalama yaş 54,0±7,2 yıl) sağlıklı gönüllü alındı. Hepsidin düzeyi PD hastalarında 148.2±35,0, kontrol grubunda 93.8±21,9 saptandı (p<0,001). Hepsidin ile üre, kreatinin, fosfor, ferritin, fibrinojen, IL-6 ve parathormon arasında anlamlı pozitif, albümin, transaminazlar, kalsiyum, TDBK, GFH, hemoglobin ve hematokrit arasında ise anlamlı negatif korelasyon saptanmıştır.

SONUÇ: Hepsidin düzeyi aneminin derinleşmesi ile artmakta, inflamasyon göstergeleri ile de pozitif korelasyon göstermektedir. Hepsidinin inflamatuvar durumlardaki etkilerine yönelik tedavi girişimleri inflamasyona bağlı aneminin tedavisinde rol oynayabilir. PD hastalarında işlevsel demir eksikliği sık görülebilmektedir. Bu hastalarda ferritin ile birlikte hepsidin bakılması tanı ve tedavinin planlaması açısından daha yararlı olabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.