2012, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 136-140
Kronik Böbrek Hastalarında Bitkisel Ürün Kullanımı
DOI 10.5262/tndt.2012.1002.06
Cem BİÇEN1, Emre ERDEM2, Coşkun KAYA2, Ahmet KARATAŞ2, Özde ELVER1, Tekin AKPOLAT2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, Bitkisel ürün, Alternatif tıp

AMAÇ: Günümüzde hastalıkların tanı ve tedavisinde sağlanan gelişmelere karşın, kronik hastalığa sahip bireyler bitkisel ürünleri daha sık kullanmaktadırlar. Çalışmamızın amacı, bölgemizde kronik böbrek hastalarının bitkisel ürün kullanım oranını, kullanılan ürünleri, bilgi kaynaklarını, doktorlarına bu konuda bilgi verip vermediklerini, kullanılan ürünlerin maliyetini araştırmaktır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Araştırma, 100 kronik böbrek hastası ile yapılmıştır. Hastalarla ilgili veriler bir anket formu kullanılarak toplanmıştır.

BULGULAR: Çalışmamızda bitkisel ürün kulanım oranını %37 olarak bulduk. En sık kullanılan bitkisel ürünler, hazır ürünler ve ısırgan otu idi. Bitkisel ürün kullanan ve kullanmayan hastalarımız arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum bakımından fark yoktu (p>0,05). Hastaların %87'si kullandıkları ürünün maliyetinin aylık 50 TL'nın altında olduğunu belirtti. Bitkisel ürün kullanan hastaların %78,4'ü kullandığı ürün hakkında doktoruna bilgi vermemişti.

SONUÇ: Kronik böbrek hastalarının önemli bir kısmı bitkisel ürün kullanmaktadır ve bu konuda doktorlarına bilgi vermemektedirler. Kronik böbrek hastalarını izleyen hekimler, hastalarının bitkisel ürün kullanıp kullanmadığını sorgulamalıdır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.