2012, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 141-147
Yurtdışında Akraba Olmayan Canlıdan Yapılan Böbrek Nakli: Birçok Bilinmeyen Var
DOI 10.5262/tndt.2012.1002.07
Yalçın SOLAK1, Kültigin TÜRKMEN1, İbrahim GÜNEY3, Mehmet ERİKOĞLU2, Halil Zeki TONBUL1, Süleyman TÜRK1
1Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Konya, Turkey
2Selcuk University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Konya, Turkey
3Meram Education and Research Hospital, Clinic of Nephrology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Transplant turizmi, Böbrek nakli, Son dönem böbrek yetersizliği

AMAÇ: Son dönem böbrek yetmezliği bulunan hastalar etik olmamasına ve olumsuz sonuçlara karşın yabancı ülkelerde akraba dışı canlı vericilerden nakil olmaktadırlar. Çalışmamızın amacı, dış ülkelerde canlıdan böbrek nakli yapılan ve sonrasında merkezimizde izlenen hastalarla merkezimizde canlıdan ve kadavradan yapılan nakil yapılan hastaların böbrek işlevlerini, mortalite ve morbiditeleri karşılaştırmaktır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Yaş, cinsiyet ve diyaliz süreleri uyumlu olan SDBY hastalar, dış merkezlerde canlıdan nakil yapılan hastalar (Grup 1), merkezimizde canlıdan nakil yapılan hastalar (Grup 2) ve yine merkezimizde kadavradan nakil yapılan hastalar (Grup 3) çalışmaya alındı.

BULGULAR: Her 3 grup arasında yaş, cinsiyet, kreatinin, kreatinin klirensi ve proteinüri açısından anlamlı fark yoktu. Grup 2 ve 3'te bulunan hastaların nakil öncesi ve sonrası verileri yeterli iken, grup 1'deki hastalarda birçok bilinmeyen vardı. Grup 3'teki hastaların cerrahi ve medikal komplikasyonlar nedeniyle yaşam süresi kısalmıştı.

SONUÇ: Çalışmamızda, her 3 grupta böbrek naklinin erken ve geç komplikasyonları açısından anlamlı fark yoktu. Grup 1'deki hastalarda medikal ve cerrahi komplikasyonlar çok fazla saptandı. Bu durum yurt dışında olguların yeterince değerlendirilmeden nakil yapılmasına bağlandı.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.