2012, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 161-166
Nakil Sonrası Diabetes Mellitus Gelişen Renal Transplant Alıcılarında İdame Bağışıklığı Baskılayıcı Tedavide Tam Doz Siklosporine Karşın Düşük Doz Takrolimus
DOI 10.5262/tndt.2012.1002.10
Vural Taner YILMAZ, F. Fevzi ERSOY, Hüseyin KOÇAK, Gülşen YAKUPOĞLU, Gültekin SÜLEYMANLAR
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Nakil sonrası diabetes mellitus, Böbrek nakli, Siklosporin, Takrolimus

AMAÇ: Çalışmamızda takrolimus kullanmakta iken diabetes mellitus (DM) gelişen böbrek nakli alıcılarında; siklosporine geçmek yerine düşük doz takrolimusa devam etmenin etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 2003-2008 yılları arasında merkezimizde böbrek nakli yapılmış ve ADA ölçütlerine göre DM tanısı konulan 66 hasta (E/K:46/20) alındı. Hastalar DM tanısı sonrası iki gruba ayrıldı; Grup 1: Takrolimus dozu düşürülerek tedaviye devam edilenler (36 hasta), Grup 2: Standart doz siklosporine geçilenler (30 hasta). DM tanısı öncesi ve sonrası 1 yıl içindeki glisemi kontrolü, ayrıca total akut rejeksiyon oranları, greft sağkalım oranları ve greft işlevleri karşılaştırıldı.

BULGULAR: Gruplar arasında açlık kan şekeri düzeyleri ilk 6 ayda birbirine benzerken 1. yıl sonunda siklosporin grubunda(119 mg/dl (66- 514) - 105,5 mg/dl (70- 170); p:0,022), 6. aydaki HbA1C düzeyinin ise takrolimus grubunda daha düşük olduğu (grup1-2 sırayla 6,4±0,9 / 7,2±0,9, p: 0,03) saptandı. Akut rejeksiyon ve greft sağkalımı oranlarının benzer, 6. ay'daki glomerüler filtrasyon hızlarının düşük doz takrolimus grubunda daha yüksek (grup 1-2 sırayla; 82,5±19,9 ml/dk/ 69,6±21,9 ml/dk; p:0,015) olduğu görüldü.

SONUÇ: Takrolimus kullanmakta iken DM gelişen böbrek nakli hastalarında standart siklosporin protokolüne dönüşüm veya düşük doz takrolimus rejimi ile tedaviye devam edilmesi yaklaşımları kan şekeri ayarlanması, greft işlevleri ve akut rejeksiyon atakları açısından benzer etkinliktedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.