2012, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 224-227
Çocukluk Yaş Grubunda Çift Toplayıcı Sistem
DOI 10.5262/tndt.2012.1003.04
Belde KASAP1, Alkan BAL2, Caner ALPARSLAN2, Murat ANIL2, Ayşe Berna ANIL2, Önder YAVAŞCAN1, Nejat AKSU1
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Çift toplayıcı sistem, Çocukluk çağı, Weigert-Meyer kuralı

AMAÇ: Çocuklarda çift toplayıcı sistem (ÇTS) anomalisi ve ilişkili problemlerin sunulması.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: 1996-2011 yılları arasında ÇTS anomalisi bulunan hastalara ait veriler geriye dönük olarak değerlendirildi.

BULGULAR: ÇTS anomalisi olan 59 (E/K:18/41) hastanın tanı anında ortalama yaşı 81,5±41,3 (3- 159) ay, ortalama izlem süresi ise 32,2±29,1 (3-130) ay idi. Başvuru nedeni 33 hastada idrar yolu enfeksiyonu, üç hastada gece altına işeme, iki hastada gündüz altına kaçırma, üç hastada böbrek taşı ve 18 hastada diğer nedenlere bağlı idi. Hastalardan üçünün manyetik rezonans ürografi , beşinin voiding sistoüretrogram ve diğerlerinin intravenöz piyelografi ile tanı aldığı görüldü. ÇTS anomalisi 24 hastada sağ (%41), 24 hastada sol (%41) ve 11 hastada ise (%18) iki yanlı olmak üzere toplam 70 böbrek biriminde saptanmıştı. Üreterlerin mesaneye giriş özellikleri belirlenebilen 28 hastaya ait 33 böbrek biriminden 13'ünde tam, 20'sinde kısmi duplikasyon anomalisi izlendi. On altı böbrek biriminde mesaneden üretere geri kaçış, dört tanesinde ise üreterosel vardı. Bir hastada hem alt hem üst üretere kaçış, bir hastada ise sağda alt, solda üst üretere kaçış olduğu gözlendi. Hastaların ikisine parsiyel nefrektomi, birine üreteroüreterostomi ve üçüne anti-refl ü cerrahisi uygulandığı görüldü. Bir hastada Noonan Sendromu, bir hastada sekundum tipi atrial septal defekt saptandı.

SONUÇ: Bu hasta serisi, çocuklarda ÇTS ile birlikte görülebilecek klinik ve anatomik sorunlara dikkat çekmek amacı ile sunulmuştur.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.