2012, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 228-234
Böbrek Yetersizliğinin Farklı Evrelerinde Karotis İntima Media Kalınlıklarının Değerlendirilmesi
DOI 10.5262/tndt.2012.1003.05
Meltem GÜRSU1, Zeki AYDIN1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Sabri OĞULLAR2, Adem KİRİŞ2, Abdullah ŞUMNU1, Emel TATLI1, Rıza Umar GÜRSU3, Savaş ÖZTÜRK1, Rümeyza KAZANCIOĞLU4
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Hatay Antakya Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Hatay, Türkiye
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ateroskleroz, Kronik böbrek hastalığı, Karotis, Doppler, Ultrasonografi

AMAÇ: Kronik böbrek hastalığında (KBH) artmış kardiyovasküler hastalık riskinin en sık nedeni arteriyel sertleşmedir. Çalışmamızda, böbrek yetersizliğinin değişen evrelerinde arteriyel sertleşmenin bir göstergesi sayılan karotis intima media kalınlıkları (KİMK) incelenmiştir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışma dört grup ile yürütülmüştür: Hemodiyaliz, periton diyalizi, pre-diyaliz ve kontrol grubu. Tüm gruplarda yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), sigara kullanım öyküsü, kan basıncı değerleri; hasta gruplarında birincil böbrek hastalıkları, eşlik eden hastalıklar, diyaliz süreleri kaydedildi. Tüm gruplarda hematolojik ve biyokimyasal tetkikler dışında tek bir radyolog tarafından KİMK ölçüldü. Gruplar laboratuvar ve radyolojik bulgular açısından karşılaştırıldı.

BULGULAR: KİMK açısından gruplar arasında yapılan karşılaştırmada gruplar arası karşılaştırmada anlamlı tek fark diyaliz öncesi ve kontrol grupları arasında bulunmuştur (p=0,029). Korelasyon analizinde KİMK'nın yaş, ürik asit ve hsCRP ile pozitif korele olduğu saptandı. Çok değişkenli analizde; KİMK düzeylerinin başlıca belirleyicisinin sadece yaş (B=0,006; beta=0,513; p=0,013) olduğu görüldü.

SONUÇ: Çalışmamızda, arteriyel sertleşmenin dolaylı bir göstergesi olan karotis intima-media kalınlığının KBH evresi ile korelasyonu gösterilememiştir. Ancak yaş ve hsCRP ile olan ilişkisi; genel popülasyonda kabul gören yaş-infl amasyon-ateroskleroz ilişkisinin üremik hastalarda da geçerli olduğunu göstermiştir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.