2012, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 267-272
Böbrek Nakli Olmuş Hastalarda Osteoporoz Risk Faktörleri
DOI 10.5262/tndt.2012.1003.12
Ahmet KARATAŞ1, Emre ERDEM1, Coşkun KAYA1, Melda DİLEK1, Yarkın Kamil YAKUPOĞLU2, Ender ÖZDEN2, Kuddusi CENGİZ1, Nurol ARIK1, Tekin AKPOLAT1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, Böbrek nakli, Kemik mineral yoğunluğu

AMAÇ: Çalışmamızın amacı, böbrek nakli yaptığımız işlevsel grefti olan hastalarda osteoporoz sıklığını ve risk etmenlerini belirlemektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: 1997-2010 yılları arasında böbrek nakli yapılan, nakil sonrası kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümü olan 92 hasta ile çalışmamız yapıldı.

BULGULAR: 92 hastamızın 57'si (%62) erkek, 35'i (%38) kadın idi. Hastaların yaş ortalaması 36 yıldı (19-62 yıl). Femur ve/veya lomber vertebra KMY sonuçlarına göre; 39 (%42,4) hasta normal, 39 (%42,4) hastada osteopeni ve 14 (%15,2) hastada osteoporoz vardı. KMY sonuçları ile yaşın, cinsiyetin, vücut kitle indeksinin, paratiroidektomi durumunun, toplam steroid ve bağışıklığı baskılayıcı ilaç dozunun, KMY ölçümü sırasındaki serum kreatinin, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz düzeylerinin arasında anlamlı ilişki yoktu (p>0,05).

SONUÇ: Bizim çalışmamızda, risk faktörlerin hiçbirisi ile KMY arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Bu bulgular; tek başına KMY ölçümünün böbrek naklinden sonra gelişmesi olası kemik hastalığını izlemede iyi bir gösterge olmadığını göstermektedir. Bu konuda pratik yeni yöntemlere gereksinim vardır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.