2012, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 282-286
Başarılı Böbrek Nakli Sonrası Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Arteriyel Sertliğin Değerlendirilmesi
DOI 10.5262/tndt.2012.1003.14
Abdülmecit YILDIZ1, Alpaslan ERSOY1, Selda DOĞAN2, Cuma Bülent GÜL1, Ayşegül ORUÇ1, Nimet AKTAŞ1, Gökhan OCAKOĞLU4, Selime ERMURAT3, Mustafa HARTAVİ3, Sümeyye GÜLLÜLÜ2, Mustafa GÜLLÜLÜ1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, Arteriyel sertlik, Böbrek nakli

AMAÇ: Otozomal dominant polikistik böbrek (ODPBH) hastalarında başlıca morbidite ve mortalite nedeni kardiyovasküler (KV) problemlerdir. Bu hasta grubunda böbrek nakli (BN) sonrası KV olaylar hakkında bilgilerimiz sınırlıdır. Bu çalışmada, ODPBH olan ve olmayan BN hastalarında arteriyel elastisite ve KV risk faktörlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Koroner anjiografi si normal olan 29 kontrol hastası, ODPBH olan 12 ve olmayan 22 BN alıcısı çalışmaya dahil edildi. Aplanasyon tonometri yöntemi ile tüm katılımcıların arteriyel sertlik ölçümleri yapıldı.

BULGULAR: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında tüm BN hastalarının ortalama yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi, bel çevresi ölçümleri, küçük arter elastisite indeksi (KAEİ) ve açlık kan şekeri düzeyleri anlamlı olarak daha düşük bulundu. ODPBH nedeni ile BN olan hastaların ortalama yaşları ve nakil öncesi diyaliz süreleri ve koroner arter hastalığı aile öyküsü oranı ODPBH dışı nedenlerle BN olan hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Her iki BN grubu arasında büyük arter elastisite indeksi (BAEİ) ve KAEİ ölçümlerinde fark saptanmadı.

SONUÇ: Arteriyel sertlik ölçümlerinden KAEİ değeri kontrol grubuna göre BN hastalarında daha düşüktür. Ancak ODPBH varlığı bu popülasyonda arteriyel sertlik ölçümlerini etkilememektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.