2013, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 034-044
2003-2011 Yılları Arasında Meram Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezinde Yapılan Böbrek Nakli Olgularının Sonuçları
DOI 10.5262/tndt.2013.1001.05
Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Mehmet ERİKOĞLU2, Abduzhappar GAİPOV1, Bayram ÇOLAK2, Ahmet TEKİN2, Mehdi YEKSAN1, Nedim Yılmaz SELÇUK1, Süleyman TÜRK1, Şakir TAVLI2, Halil Zeki TONBUL1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Son dönem böbrek yetmezliği, Hemodiyaliz, Periton diyalizi, Böbrek nakli

AMAÇ: Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) hastalarında en iyi tedavi şekli böbrek naklidir. Çalışmamızda, son 8 yılda merkezimizde kadavra ve canlıdan yapılan böbrek nakillerinin(BN) demografik verileri ile birlikte böbrek fonksiyonları ve posttransplant medikal komplikasyonları, hastagraft sağkalımını araştırmayı hedefledik.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 40'ı kadavradan, 26'sı canlıdan BN yapılan 66 hasta (kadın/ erkek: 36/30) dahil edildi. Nakil sonrası nefroloji polikliniğine başvurularda yaş, cinsiyet, böbrek yetmezliği nedeni, diyaliz türü-süresi, nakil türü, aldıkları indüksiyon tedavileri, kullandığı idame immünsupresif tedaviler, akut rejeksiyon sayısı ve verilen tedaviler, nakil sonrası 1., 6., 12., 24. ve 60. aylardaki biyokimya-hemogram parametreleri ve medikal komplikasyonlar hasta dosyalarından retrospektif olarak elde edildi.

BULGULAR: Alıcıların ortalama yaşı 41±11,6 yıldı. Ortalama nakil sonrası süre 32,2±31,4 ay, kreatinin değerleri 1,4±0,9 mg/dl tespit edildi. En sık uygulanan immünsüpresif tedavi protokolü ko rtikosteroid+takrolimus+mikofenolat mofetil/sodyumdu. Gecikmiş graft fonksiyonu, kronik allograft disfonksiyonu ve akut rejeksiyon oranları sırasıyla %27,3, %25,7 ve %13,6 idi. 1 ve 5 yıllık hasta sağkalımı canlıdan yapılan BN'lerinde sırasıyla %100 ve %100, kadavradan yapılan BN'lerinde ise %85 ve %85 olarak bulundu. 1 ve 5 yıllık graft sağkalımı canlıdan BN yapılanlarda sırasıyla %100 ve %100, kadavradan BN yapılanlarda ise %80 ve %80 olarak saptandı. En sık görülen medikal komplikasyonlar yeni gelişen diyabet ve dislipidemiydi. Erken ve geç dönemde en sık karşılaşılan enfeksiyon idrar yolu enfeksiyonuydu.

SONUÇ: BN, hasta-graft sağkalımının yüksek olduğu bir renal replasman tedavi seçeneğidir. Bununla birlikte metabolik komplikasyonlar açısından yakın takip gereklidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.