2013, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-067
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Semptom İndeksinin Türkçe Versiyonunun Güvenirlik ve Geçerliği
DOI 10.5262/tndt.2013.1001.08
H.Banu ÖNSÖZ1, Öznur USTA YEŞİLBALKAN2
1Ege University Medical Faculty Hospital, Anesthesia Intensive Care Unit, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Nursing, Internal Medicine Nursing, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Semptom, Diyaliz semptom indeksi

AMAÇ: Bu çalışma kronik hemodiyaliz hastalarında Türkçe Diyaliz Semptom İndeksinin (DSİ) uyarlanması ve güvenirlik ve geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla planlandı.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu çalışma 2 diyaliz merkezinde yürütüldü. Araştırmaya toplam 120 hemodiyaliz hastası katıldı. Araştırmanın yürütülebilmesi için kurumlardan ve hastalardan yazılı izin alındı. Araştırma verileri soru formu ve DSİ kullanılarak toplandı. DSI son dönem böbrek hastalığı olan bireylerde yaygın olarak kullanılır ve semptomları ve semptomların şiddetini değerlendirir. Güvenirlik çalışmasında test –retest için kappa değerleri, ve ayrıca Cronbach alfa katsayısı hesaplandı. Geçerlik çalışmasında dil geçerliği ve kapsam geçerliği test edildi.

BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 54,53 (13,80)'di. DSİ kappa değerleri 0,10 ile 0,93 değerindeydi. DSİ Cronbach alfa katsayısı 0,83 olarak belirlendi.

SONUÇ: Metodolojik araştırma prensiplerine uygun olarak yapılan bu araştırmanın sonucunda, DSİ'nin Türkçe versiyonun Türk toplumu için güvenilir ve geçerli bir indeks olduğu anlaşıldı.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.