2013, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 171-176
Renal Replasman Tedavisi Almamış Kronik Böbrek Hastalarında Hepatit B ve C Seroprevalansı
DOI 10.5262/tndt.2013.1002.07
Serhan PİŞKİNPAŞA1, Hadim AKOĞLU1, Nihal ÖZKAYAR1, Didem TURGUT1, Fatma AKYEL2, Melik DEMİR2, Kübra ÇİMEN2, Turan TURHAN3, Eyüp KOÇ1, Ali Rıza ODABAŞ1, Sibel AŞÇIOĞLU4, Fatih DEDE1
1Ankara Numune Education and Research Hospital, Clinic of Nephrology, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Nephrology Internal Medicine, Ankara, Turkey
3Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Biochemistry, Ankara, Turkey
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hepatit B virüs, Hepatit C virüs, Kronik böbrek hastalığı, Seroprevalans

AMAÇ: Hepatit B (HBV) ve hepatit C (HCV) virüsleri, kronik böbrek hastalarında önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Renal replasman tedavisi (RRT) almamış kronik böbrek hastalarında HBV ve HCV seroprevalansı için yeterli veri bulunmamaktadır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: RRT almamış kronik böbrek hastalıklı (KBH) olgular retrospektif olarak analiz edildi. Yedi yüz seksen olgu çalışmaya dahil edildi.

BULGULAR: HBsAg ve Anti-HCV seroprevalansı sırasıyla %3,5 ve %1,3 olarak saptandı. Anti- HBsAb seroprevalansının 456 (%58,4) hastada değerlendirildiği ve %39,3 olduğu tespit edildi. Olgular, KBH evreleri açısından değerlendirildiğinde, erken evre (evre 3 KBH) ile ileri evre (evre 4 ve 5 KBH) KBH grupları arasında HBsAg ve Anti-HCV seroprevalansı açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla p=0,26 ve p=0,88). Anti-HBsAb seropozitifliği erken evre KBH’da %41,9, ileri evre KBH’da %33,6 olarak tespit edildi (p=0,88). Kronik böbrek hastalığı etiyolojisi açısından altta yatan hastalıklarda, HBsAg ve Anti-HCV seroprevalansı benzer sıklıkta saptandı (sırasıyla p=0.95 ve p=0.25).

SONUÇ: Ülkemizde daha önce yayımlanan çalışmalar ışığında hemodiyaliz hastalarında, RRT almamış KBH hastalarına göre daha yüksek Anti-HCV seroprevalansı, hemodiyaliz prosedürü sırasında HCV maruziyeti ilişkili olabilir. Erken evre KBH’da Anti-HBsAb seropozitifl iğinin istatistiksel anlamlı olmasa da daha fazla olması, KBH erken evrelerinde hepatit B aşılamasının daha etkin olabileceğini düşündürmektedir. RRT almamış KBH olgularında HBsAg ve Anti-HCV serolojik değerlendirmesi, kılavuz düzeyinde fikir birliği bulunmamakla birlikte uygun olabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.