2014, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 142-144
Türkiye’de Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda Anemi Prevalansı
DOI 10.5262/tndt.2014.1002.11
Alparslan MERDİN1, Seray KARAGÖZ1, Fatma AVCI1, Hüseyin KOÇAK2, Ayhan DİNÇKAN2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
1Akdeniz University Hospital, Department of Internal Medicine, Antalya, Turkey
2Akdeniz University, Institute of Organ Transplantation, Antalya, Turkey
3Akdeniz University Hospital, Department of Nephrology, Antalya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Türkiye, Anemi, Böbrek nakli, Nakil sonrası

AMAÇ: Nakil sonrası anemi böbrek allogreft alıcılarında yaygın görülen bir komplikasyondur. Bunun en sık nedenleri ise bozulmuş greft fonksiyonu, immünsüpresif ilaçlar ve enfeksiyonlardır. Çalışmamızın amacı, Türkiye’deki böbrek allogreft alıcılarında nakil öncesi anemi dağılımını ve nakil sonrası anemi gelişim yaygınlığını araştırmaktır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmada 2010 ve 2012 tarihleri arasında böbrek nakli olan 464 hasta değerlendirildi. Nakil sonrası 3. ve 6. aylarda anemisi mevcut olanlar ve nakil öncesi anemisi olanlar analiz edildi. Çalışmamız retrospektif bir çalışmadır.

BULGULAR: Böbrek nakli sonrası 6. ayda anemi prevalansı% 28,8 olarak görüldü. Böbrek nakli öncesinde anemisi olmayan hastaların nakil sonrası anemi gelişim prevalansı ise %24,4 olarak bulundu.

SONUÇ: Bulgularımız literatürde bildirilen yayınlara benzer olarak böbrek allogreft alıcılarında, nakil sonrası anemi gelişiminin yaygın bir entite olduğunu göstermektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.